Nákupný košík

Košík je prázdny.

Obchodné podmienky

sú súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim s vymedzením práv a povinností medzi obidvomi stranami.

Postup pri uzatvorení kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci: odoslanie elektronickej objednávky s dodacou adresou, kontaktnými údajmi, výberom druhu a množstva tovaru.
 2. Predávajúci: odoslanie elektronického potvrdenia o prijatí objednávky s platobnými údajmi vo výzve k platbe.

Týmto sa kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim považuje za uzatvorenú a záväznú. Zrealizované objednávky zo strany klienta sú objednávky s povinnosťou platby.

Kúpna zmluva sa týka predaja tovaru alebo poskytnutia služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť. Kupujúci tak podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. nemôže od kúpnej zmluvy odstúpiť, s výnimkou nižšie uvedených prípadov.

Cena tovaru a platba

 1. Predajná cena tovaru zverejňovaná na webovej stránke predávajúceho je vrátane DPH a všetkých nákladov: výrobných, prepravných, obchodných marží veľkoobchodu i maloobchodu, tiež poistenia tovaru do výšky jeho celkovej ceny počas distribúcie.
 2. Predajná cena tovaru zverejňovaná na webovej stránke predávajúceho podlieha počas obchodných dní a hodín neustálej zmene - aktualizuje sa v minútových intervaloch, v závislosti od aktuálnej ceny na burze s drahými kovmi a aktuálneho kurzu EUR/USD.
 3. Od okamihu odoslania elektronickej objednávky je cena tovaru fixovaná a finálna až do okamihu jeho dodania zákazníkovi.
 4. Po obdržaní elektronického potvrdenia objednávky je kupujúci povinný obratom realizovať úhradu za tovar formou, aká mu je vo výzve k platbe odporúčaná.
 5. Predávajúci má právo požiadať kupujúceho o predloženie potvrdenia o úhrade za tovar.
 6. V momente prijatia úhrady za tovar, je predávajúci povinný zaslať/odovzdať kupujúcemu o tom príslušné potvrdenie.
 7. Výkupná cena je predmetom vzájomnej dohody zmluvných strán. Tovar určený k výkupu sa týka výhradne sortimentu obchodnej agentúry AMK, zakúpeného jej klientmi.

Dodacie podmienky

 1. Po obdržaní úhrady za tovar doručí predávajúci tovar kupujúcemu osobne spolu s príslušnými dokladmi do 10 pracovných dní, na mieste, ktoré si kupujúci v objednávke zvolí. O možnom presnom termíne dodania tovaru bude kupujúci vopred informovaný telefonicky alebo odpovednou SMS správou, resp. e-mailom.
 2.  V prípade predĺženia dodacej lehoty nezávisle od vôle predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo predĺžiť termín dodania o nevyhnutnú dobu trvania prekážky. O tejto skutočnosti bude kupujúci bezodkladne informovaný.
 3. V prípade, ak predávajúci nebude môcť dodať tovar kupujúcemu ani po predlženom termíne, má kupujúci právo požiadať predávajúceho o vrátenie celej úhrady za tovar. V tomto prípade je predávajúci povinný tak bezodkladne urobiť formou bankového prevodu na účet kupujúceho, alebo hotovosťou  - osobne.
 4. V prípade, ak sa počas dodávky tovaru vyskytnú okolnosti brániace jeho dodaniu kupujúcemu, je povinný predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo odpovednou SMS správou a dohodnúť náhradný termín a miesta dodávky tovaru.

Odmietnutie realizácie objednávky a dodania tovaru

Predávajúci môže odmietnuť realizáciu objednávky a dodanie tovaru v nasledujúcich prípadoch:

   -  ak objednávku považuje za neserióznu alebo pochybnú,

   -  ak kupujúci uvedie v objednávke požiadavky, ktoré sú pre predávajúceho neprijateľné alebo v rozpore s obchodnými podmienkami,

   -  ak kupujúci do 24 hodín neuhradí dohodnutú predajnú cenu tovaru,

   -  ak kupujúci nebude reagovať na telefonický, SMS, e-mailový kontakt predávajúceho.

Záruka a reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar pri prevzatí dôkladne prezrieť a prípadné nezrovnalosti s objednávkou uviesť pred podpisom preberacieho protokolu. Ak vznesie kupujúci pred prevzatím tovaru a podpisom preberacieho protokolu námietky ohľadom jeho množstva, váhy alebo pravosti, vyková predávajúci preverenie tovaru na svoje náklady.

 1. Záručná doba na tovar plynie počas 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.
 2. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bude poškodený v dôsledku nešetrného zaobchádzania a neodbornou manipuláciou s ním, jeho neodborným skladovaním alebo vplyvom prírodných živlov, po jeho prevzatí a podpise preberacieho protokolu kupujúcim.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci svojou činnosťou zhromažďuje o kupujúcich osobné údaje, ktoré kupujúci dobrovoľne poskytujú vo svojej objednávke. Poskytnutím týchto údajov kupujúci súhlasí s ich spracovaním a uchovávaním.

Tieto údaje sú použité len v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie účelu, pre ktorý sú získavané a sú uchované na dobu neurčitú a nie sú poskytnuté tretím osobám.

Z databázy predávajúceho budú osobné údaje kupujúceho kedykoľvek vymazané, ak kupujúci o to písomnou formou požiada.

Predávajúci nakladá s osobnými údajmi v súlade s platnými právnymi predpismi SR, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov. Predávajúci je registrovaný Úradom na ochranu osobných údajov SR pod číslom 1513239.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č.372/1990 Zb. o priestupkoch, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode; v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského práva.
 4. Predávajúci a kupujúci uznávajú komunikáciu prostredníctvom web stránky, elektronickej pošty, SMS a telefónu, vrátane príloh ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.